Preporuke za primjenu digestata

U nedjelju na RKŽ

U nedjelju u emisiji “Zemlja i blago” u 9.00 gostuju dr. sc. Dražen Čuklić i dr. sc. Marija Vukobratović. Tema: Preporuke za primjenu digestata.

Slušatelji će se moći uključiti u emisiju sa svojim pitanjima.

PREPORUKA
POTREBAN JE OPREZ KOD PRIMJENE DIGESTATA IZ BIOPLINSKIH POSTROJENJA ZBOG MOGUĆEG PREKORAČENJA VRIJEDNOSTI DUŠIKA (N) (170kg/ha) I MOGUĆEG PREKORAČENJA SADRŽAJA TEŠKIH METALA

PREPORUKE ZA PRIMJENU DIGESTATA IZ BIOPLINSKIH POSTROJENJA
KEMIJSKA ANALIZA DIGESTATA IZ BIOPLINSKIH POSTROJENJA

VRSTE ANALIZA Jedinica Vrijednosti

Pravilnikom dopušteni sadržaj teških metala

Suha tvar (ST) % 20,0
Vlaga % 80,0
pH – 8,5
Dušik, ukupni na ST % 2,4
Fosfor, ukupni P2O5 na ST % 3,6
Kalij, ukupni K2O na ST % 5,6
Kalcij, Ca g/kg-1 11,0
Magnezij, Mg g/kg-1 8,0
Željezo, Fe g/kg-1 1,5
Cink, Zn mg/kg-1 330 1800
Mangan, Mn mg/kg-1 250 nema
Bakar, Cu mg/kg-1 60 500
Kadmij, Cd mg/kg-1 nema 3
Krom, Cr mg/kg-1 nema 250
Nikal, Ni mg/kg-1 nema 100
Olovo, Pb mg/kg-1 nema 200
Arsen, As mg/kg-1 nema nema
Bor, B mg/kg-1 nema nema
Molibden, Mo mg/kg-1 nema nema
Prosječni kemijski sastav digestata bioplinskih postrojenja (u ST)
UPOZORENJE KORISNICIMA DIGESTATA: Prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN.94/2013) i Pravilniku o nusproizvodina (NN. 117/2014) navedeno je da je Anaerobni digestat namijenjen korištenju u poljoprivredi na tlu koje se ne koristi za proizvodnju hrane direktno u prehrani ljudi (voće, povrće, pšenica i sl).
PREPORUKA: NA OSNOVI DOBIVENIH KEMIJSKIH ANALIZA I PREDOČENOG PRAVILNIKA O NUSPROIZVODIMA, TE NA OSNOVI DOBRE PROIZVOĐAČKE PRAKSE DAJEMO PREPORUKU ZA KORIŠTENJE DIGESTATA IZ BIOPLINSKIH POSTROJENJA


PREPORUKA
PROSJEČNI SASTAV RAZNIH VRSTA ORGANSKIH GNOJIVA I PREPORUKE ZA NJIHOVU PRIMJENU

V DUŠIK
N
% FOSFOR
P2O5
% KALIJ
K2O
% Najveća dozvoljena količina gnojiva prema graničnim vrijednostima Granične vrijednosti primjene dušika (N)
kod svih gnojiva
VRSTE GNOJA u t/ha kg/ha

KRUTI GOVEĐI 0,5 0,3 0,5 34-42 t/ha

od 170 do 210 kg
SVINJSKI 0,6 0,5 0,4 21-35 t/ha
BROJLERSKI 3,0 3,0 2,0 6-7 t/ha

TEKUĆI DIGESTAT IZ BIOPLINSKIH POSTOJENJA
0,5
0,7
1,1
35-45 tona na hektar
(ili 30-40 m3 na hektar)
GNOJOVKA GOVEĐA 0,4 0,2 0,5 40-50 m3
GNOJOVKA
SVINJSKA 0,5 0,4 0,3 30-40 m3
Izradili: Dr.sc. Dražen Čuklić, Dr.sc. Marija Vukobratović, Dr.sc. Željko Vukobratović

Pratite nas na društvenim mrežama!