Javni natječaj za dodjelu studentskih stipendija Općine Sveti Ivan Žabno 2019./2020.

Na temelju članka 3. Pravilnika o stipendiranju studenata s područja Općine Sveti Ivan Žabno („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 10/11. i 1/19) i točke 3. Rješenja o osnivanju Povjerenstva za dodjelu stipendija studentima s područja Općine Sveti Ivan Žabno i imenovanju predsjednika i članova („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 10/17), Povjerenstvo za dodjelu stipendija studentima s područja Općine Sveti Ivan Žabno raspisuje

J A V N I   N A T J E Č A J

za dodjelu studentskih stipendija Općine Sveti Ivan Žabno

u akademskoj godini 2019./2020.

I.

Raspisuje se javni natječaj za dodjelu 5 (pet) studentskih stipendija Općine Sveti Ivan Žabno u akademskoj godini 2019./2020.

II.

Pravo sudjelovanja na javnom natječaju za dodjelu studentske stipendije Općine Sveti Ivan Žabno imaju

studenti koji udovoljavaju slijedećim općim uvjetima:

studenti koji imaju status redovitog studenta preddiplomskog i diplomskog studija s područja Općine Sveti Ivan Žabno,
studenti koji ne primaju stipendiju ili neku drugu sličnu novčanu potporu.

III.

            Studentska stipendija Općine Sveti Ivan Žabno odobravat će se prema slijedećim kriterijima:

uspjeh postignut tijekom školovanja,
godina obrazovanja,
postignuti dodatni rezultati tijekom obrazovanja
prihod po članu domaćinstva.

Lista reda prvenstva za dodjelu studentskih stipendija Općine Sveti Ivan Žabno utvrdit će se prema

kriterijima iz prethodnog stavka ove točke.

IV.

            Visina studentske stipendije Općine Sveti Ivan Žabno iznosi 500,00 kuna mjesečno.

V.

            Ovaj javni natječaj otvoren je 15 dana, od 15. listopada 2019. godine do 29. listopada 2019. godine.

VI.

            Na javni natječaj za dodjelu studentskih stipendija Općine Sveti Ivan Žabno prilaže se slijedeća dokumentacija:

ispunjen i potpisan obrazac prijave na natječaj (može se podići u Jedinstvenom upravnom odjelu

Općine Sveti Ivan Žabno, Sveti Ivan Žabno, Trg Karla Lukaša 11 odnosno preuzeti sa web stranice Općine Sveti Ivan Žabno: www.osiz.hr – Prijava),

potvrda o upisu na preddiplomski ili diplomski studij u tekućoj akademskoj godini iz koje je vidljivo da student ima status redovitog studenta,
prijepis ocjena svih položenih ispita ili ovjerena preslika indeksa, odnosno preslike svjedodžba svih razreda srednje škole uključujući i svjedodžbu završnog ispita ili mature,
preslika domovnice,
preslika osobne iskaznice,
izjava o broju članova domaćinstva (može se podići u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti

Ivan Žabno, Sveti Ivan Žabno, Trg Karla Lukaša 11 odnosno preuzeti sa web stranice Općine Sveti Ivan Žabno: www.osiz.hr – Izjava 1),

izjava o ne primanju stipendije ili druge slične pomoći (može se podići u Jedinstvenom upravnom

odjelu Općine Sveti Ivan Žabno, Sveti Ivan Žabno, Trg Karla Lukaša 11 odnosno preuzeti sa web stranice Općine Sveti Ivan Žabno: www.osiz.hr – Izjava 2),

potvrda Porezne uprave o ostvarenim primanjima za sve članove domaćinstva u 2018. godini,
kratki životopis,
ukoliko student ima postignute dodatne rezultate tijekom školovanja (npr .stručni ili znanstveni rad objavljen u domaćem časopisu ili prezentiran na domaćoj konferenciji, stručni ili znanstveni rad objavljen u inozemnom časopisu ili prezentiran na inozemnoj konferenciji, osvojena prva tri mjesta na domaćem sajmu inovacija, osvojena prva tri mjesta na inozemnom sajmu inovacija, osvojena rektorova nagrada) potrebno je priložiti dokaz o tome.

VII.

            Prijave sa navedenim ispravama dostavljaju se na adresu: Općina Sveti Ivan Žabno, Povjerenstvo za dodjelu stipendija studentima s područja Općine Sveti Ivan Žabno, Trg Karla Lukaša 11, 48 214 Sveti Ivan Žabno, uz naznaku: „Ne otvaraj – prijava na natječaj za studentsku stipendiju Općine Sveti Ivan Žabno“ neposredno ili putem pošte preporučeno.

            Prijave bez svih navedenih isprava kao i one podnijete nakon isteka natječajnog roka neće se razmatrati.

            Priložene isprave neće se po završetku vratiti kandidatima.

            Za sve dodatne informacije zainteresirani se mogu obratiti na telefon 851-041.

VIII.

            Studentska stipendija Općine Sveti Ivan Žabno dodjeljuje se za akademsku godinu 2019./2020.

            Korisnik stipendije ostvaruje pravo na nastavak isplate stipendije u slijedećoj akademskoj godini ukoliko do 1. studenoga tekuće godine dostavi uvjerenje o upisu na narednu godinu studija.

            Korisnik stipendije koji nakon završetka preddiplomskog sveučilišnog studija odnosno stručnog studija upiše diplomski sveučilišni studij odnosno specijalistički diplomski stručni studij, a koji je tijekom preddiplomskog sveučilišnog odnosno stručnog studija bio korisnik stipendije stječe pravo na nastavak stipendiranja prema istim ugovorenim uvjetima.

            Korisnik stipendije može nastaviti s korištenjem stipendije do dana diplomiranja, a najduže 6 mjeseci nakon završetka zadnjeg semestra studija.

            Korisnik stipendije dužan je u roku 15 dana od dana završetka školovanja predati Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Ivan Žabno potvrdu o završetku studija.

IX.

            Lista reda prvenstva za dodjelu studentskih stipendija Općine Sveti Ivan Žabno objavit će se na oglasnoj ploči Općine Sveti Ivan Žabno, Trg Karla Lukaša 11 i na web stranici Općine Sveti Ivan Žabno www.osiz.hr, te će se dostaviti podnositeljima prijave najkasnije 15 dana nakon isteka roka za podnošenje prijava.

 U roku  8 dana od dana primitka liste reda prvenstva iz prethodnog stavka svaki kandidat može podnijeti pismeni prigovor na istu Općinskom načelniku Općine Sveti Ivan Žabno koji o prigovoru odlučuje u roku 15 dana od dana primitka prigovora.

Izvor: OSIZ

Pratite nas na društvenim mrežama!