Županijska skupština donijela Proračun za 2020. godinu u iznosu od 745,5 milijuna kuna

U ponedjeljak, 2.prosinca održana je 16. po redu sjednica Županijske skupštine Koprivničko-križevačke
županije na kojoj su članovi raspravljali o 24 točaka dnevnog reda. Sjednicu je otvorio i vodio predsjednik
Skupštine Željko Pintar, a kao prva točka dnevnog reda bilo je donošenje Izmjena i dopuna Proračuna
Koprivničko-križevačke županije za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu. Župan Darko Koren
uvodno je pojasnio članovima Skupštine kako je u okviru prihoda i primitaka aktualnog Proračuna došlo do
povećanja prihoda u iznosu 25,5 milijuna kuna te smanjenje primitaka u iznosu 5,2 milijuna kuna, dok je s
rashodovne strane planirano povećanje rashoda u iznosu 20, 1 milijun kuna te povećanje izdataka u iznosu
od 280 tisuća kuna.


„U okviru prihoda poslovanja aktualnog Proračuna došlo je do značajnijih promjena u dijelu namjenskih
prihoda i prihoda od pomoći kod proračunskih korisnika. Što se tiče primitaka od financijske imovine i
zaduživanjem došlo je do smanjenja 5,2 milijuna kuna koje se odnosi na dugoročno zaduženje OB dr.
Tomislav Bardek za EU projekte energetske obnove iz razloga što se realizacija dijela kredita očekuje u
sljedećoj godini. U pogledu planiranih rashoda, oni se povećavaju za 27,3 milijuna kuna, dok se rashodi za
nabavu nefinancijske imovine smanjuju za 7,2 milijuna kuna“, pojasnio je župan Koren razloge rebalansa
Proračuna na početku sjednice nakon čega je rebalans i usvojen.
Druga i najvažnija točka dnevnog reda bila je donošenje Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2020.
godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu pri čemu je ukupni proračun za iduću godinu planiran u iznosu od
745.578.912 kuna.
„U Proračun su uključeni svi prihodi i rashodi proračunskih korisnika, uključujući i plaće zaposlenika u
osnovnim i srednjim školama. Uz njihove plaće, na rast proračuna značajno su utjecala i dva velika projekta u
osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju i to izgradnja školskih sportskih dvorana u pet općina te
uspostava Centra kompetentnosti. Planirani proračun za iduću godinu je čak 745,5 milijuna kuna, pri čemu su
rashodi 724 milijuna kuna. Značajna su sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija u iznosu od 50,2
milijuna kuna, 11 milijuna kuna sredstva pomoći i 3,3 milijuna kuna za najam Gimnazije Fran Galović te 73,8
milijuna kuna EU sredstava proračunskim korisnicima“, kazao je župan.
Dodao je kako će prihodi od HZZO-a iznositi 227 milijuna kuna, a značajan prihod čine i 8,1 milijun kuna za
preuzimanje poslova Ureda državne uprave, 7,1 milijun kuna s osnova fiskalnog izravnanja te 8,8 milijuna
kuna s osnova pomoći u visini procijenjenog gubitka prihoda temeljem povećanja osnovnog osobnog odbitka.
Za spomenuti županijski Centar kompetentnosti se planira oko 30 milijuna kuna, a za realizaciju školskih
sportskih dvorana Županija se planira kreditno zadužiti po 15,5 milijuna kuna iduće i 2021. godine.
„Proračun je socijalno osviješten i razvojan te zadovoljava sve potrebe koje stanovništvo ove županije treba,
a koje mi kao odgovorna uprava možemo osigurati“, naglasio je župan Koren prilikom obrazlaganja
Proračuna.
Klub članova SDP-a i HL-a uputio je objedinjeni prijedlog od sedam amandmana na prijedlog Proračuna za i projekcije za 2021. i 2022. godinu koji uz obrazloženje župana kao zakonskog predlagača Proračuna
nisu prihvaćeni, a nakon svih rasprava, Proračun je usvojen većinom glasova članova Skupštine nakon čega
je donesena i Odluka o izvršavanju Proračuna.
U nastavku sjednice usvojeno je i pet važnih točaka dnevnog reda koje se tiču sustava civilne zaštite
Koprivničko-križevačke županije pa su tako usvojene Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za
sustav civilne zaštite, Odluka o osnivanju Specijalističke postrojbe civilne zaštite za traganje i spašavanje u
poplavama na području Koprivničko-križevačke županije te Zaključak o prihvaćanju Procjene ugroženosti od
požara i tehnološke eksplozije za područje Koprivničko-križevačke županije o čemu je prisutne izvijestio
predstavnik konzultantske tvrtke Zagrebinspekt d.o.o. u čije se ime članovima Skupštine obratio Marijan

Maletić. Usvojene su i Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Koprivničko-
križevačke županije za razdoblje 2020.-2023. godine te Plana razvoja sustava civilne zaštite za 2020. godinu

s trogodišnjim financijskim učincima na području Koprivničko-križevačke županije.
Izvještaj o stanju u prostoru Koprivničko-križevačke županije u razdoblju 2013. – 2016. godina, s prijedlogom

Zaključka podnio je ravnatelj Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije Zlatko Filipović,

dok je Željko Juratović članovima Skupštine predstavio smjernice Razvojnog programa za mlade Koprivničko-
križevačke županije za razdoblje od 2021. do 2027. godine.

Članovi skupštine usvojili su i Odluku o zaduživanju Koprivničko-križevačke županije, Odluku o sklapanju
Sporazuma o preuzimanju predmeta, pismohrane, ostale dokumentacije, opreme te sredstava za rad Ureda
državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji, Odluku o koeficijentima za obračun plaće službenika i
namještenika u upravnim tijelima te
Odluku o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Koprivničko-križevačke županije koje se odnose na proces
povjeravanja poslova Ureda državne uprave s 1. siječnja 2019. godine Koprivničko – križevačkoj županiji.
Na dnevnom redu našle su se i Odluka o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Koprivničko-križevačke
županije za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Županijskoj skupštini Koprivničko-križevačke
županije za 2020. godinu, Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o sufinanciranju troškova smještaja u domove
socijalne skrbi za starije i nemoćne osobe, Odluka o dopuni Odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za
dodjelu koncesije za izgradnju distribucijskog sustava plina na području Općine Rasinja te Odluka o
dopunama Odluke o mrtvozorstvu koje su članovi Skupštine prihvatili.
Na sjednici se razmatrao i donio Zaključak o usvajanju Izvještaja o korištenju sredstava Proračuna
Koprivničko-križevačke županije za 2019. godinu i Proračunska zaliha za kolovoz, rujan i listopad. Članovi
Skupštine su donijeli i Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o davanju u zakup školskog restorana
Srednje škole „Ivan Seljanec“ Križevcima, Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o darovanju nekretnine
u vlasništvu OŠ prof. Franje Viktora Šignjara Virje te Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o darovanju
nekretnina Osnovne škole Fran Koncelak Drnje.

Na samom kraju članovi Skupštine jednoglasno su usvojili Plan rada Županijske skupštine Koprivničko-
križevačke županije za 2020. godinu, a sjednica je završila pitanjima i prijedlozima članova i članica nakon

čega je predsjednik Skupštine Željko Pintar, obzirom da je to bila posljednja sjednica ove godine, uputio
svima okupljenima zahvale na suradnji i konstruktivnim raspravama te čestitao nadolazeće blagdane.

Pratite nas na društvenim mrežama!