Nacrt prijedloga Uredbe o zakupu šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na Savjetovanju s javnošću

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj u svibnju 2019. donijela Uredbu o zakupu šumskog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, na temelju koje se šumsko zemljište može dati u zakup radi
korištenja u svrhu: pašarenja; odmora, rekreacije i sporta; postavljanja pomičnih naprava, reklamnih panoa,
štandova, montažno-demontažnih tendi te privremenih kioska i drugih građevina gotove konstrukcije
građevinske (bruto) površine do 15 m2 te osnivanja i uzgajanja kultura kratkih ophodnji.
Ministarstvo poljoprivrede je pristupilo izradi prijedloga nove Uredbe s ciljem u potpunosti zadovoljavajućeg i
učinkovitog provođenja zakupa šumskog zemljišta u propisane svrhe, a poglavito u svrhu pašarenja bitnog
za razvoj i opstojnost stočarstva te s ciljem davanja u zakup najveće moguće prihvatljive površine šumskog
zemljišta, a sve u skladu s potrebama poljoprivrednih proizvođača. Pružit će se maksimalni resursi koji su
potrebni za povećanje opsega i učinkovitosti poljoprivredne proizvodnje.
Posebno značajno za istaknuti u okviru novih izmjena jest da će u ovisnosti o mjerljivim proizvodnim
rezultatima biti moguće na istoj površini produljiti ugovor o zakupu na daljnjih deset godina, čime će se
dodatno poticati poljoprivredna proizvodnja u ruralnom području. Predložena je mogućnost obročne otplate
dospjelog duga i zakupnine po osnovi korištenja šumskog zemljišta kao i mogućnost privremene odgode
plaćanja zakupnine u posebnim okolnostima. Posebno pozitivan učinak ovoga novog akta je sigurnost
zakupnika.
Savjetovanje s javnošću je otvoreno do 20. svibnja 2020. (Ministarstvo poljoprivrede)

Pratite nas na društvenim mrežama!