Kreiranje baze projekata za financiranje iz EU fondova

Ministarstvo poljoprivrede započelo je proces izrade strateških dokumenata
koji će biti osnova za financiranje projekata i programa u sektorima iz svog
djelokruga. U završnoj fazi izrade su nacionalne strategije razvoja
poljoprivrede i akvakulture, a za sljedeće programsko razdoblje priprema se Strateški plan za provedbu Zajedničke poljoprivredne politike te Operativni program za provedbu Zajedničke ribarstvene politike.
S ciljem što kvalitetnije pripreme programskih dokumenata, strategija i
planova te mogućnosti planiranja konkretnih mjera koje će u narednom
periodu imati mogućnost prijave za financiranje iz EU fondova (Europski
poljoprivredni fond za ruralni razvoj, Europski fond za jamstva u poljoprivredi, Europski fond za pomorstvo i ribarstvo, Mehanizam za oporavak i otpornost) i nacionalnog proračuna, molimo sve zainteresirane strane da se popunjavanjem upitnika uključe u stvaranje baze projekata vezanih uz poljoprivredu, ribarstvo, ali i ruralni prostor općenito.
Predviđena baza projekata bit će osnova za daljnje planiranje i kreiranje
mjera usmjerenih ispunjavanju ciljeva definiranih strateškim dokumentima,
između ostalog i vezanih uz ublažavanje posljedica pandemije COVID-19,
odnosno stvaranja gospodarstva otpornijeg na posljedice kriznih situacija.
Prijedloge projekata moguće je prijaviti putem Google obrasca, a najkasnije
do 30. rujna 2020. godine.

Pratite nas na društvenim mrežama!