19. studenog je 160 godina poljoprivrednog školstva u Križevcima!


Visoko gospodarsko učilište u Križevcima osnovano je 1998. Uredbom Vlade Republike Hrvatske kao samostalno javno visoko učilište. Osnivanje Visokoga gospodarskog učilišta predstavlja kontinuitet obrazovanja u poljoprivredi koje je u različitim organizacijskim oblicima
postojalo u Križevcima od 1860., kada je 19. studenoga započelo s radom Kraljevsko gospodarsko i šumarsko učilište, najstarije poljoprivredno i šumarsko učilište u jugoistočnoj Europi. U ovom su Učilištu osnovane prve stručne postaje i znanstveni zavodi iz područja poljoprivrede, napisani su i objavljeni prvi udžbenici na hrvatskom jeziku, pokrenut je
prvi znanstveni časpis iz područja poljoprivrede pa se ono s pravom smatra kolijevkom poljoprivrednog obrazovanja, struke i znanosti u Hrvatskoj.
Osnivanje školske ekonomije koju su činile oranice, vrtovi, livade, voćnjaci, vinogradi, hmeljarnik, šume, te organizirana stočarska proizvodnja, bilo je osnovni preduvjet za provođenje kvalitetne praktične nastave, ali i za provođenje stručnih i znanstvenih pokusa. Za razvoj
znanstvenoga i stručnog rada od posebne je važnosti bilo osnivanje pojedinih postaja ili zavoda.


Tako je 1885. godine osnovano Gospodarsko biljevište i pokušalište, a 1893. Postaja za istraživanje sjemenja kao prvi hrvatski poljoprivredni znanstveni zavod. Postaja je, između
ostalog, kontrolirala kakvoću sjemena u južnom dijelu Austro-Ugarske Monarhije, tako da se sjeme nije smjelo prodavati bez atesta ove postaje. Iste godine Kemijski laboratorij Učilišta nadzire prvu primjenu mineralnih gnojiva u vinogradima Učilišta.
Profesori Učilišta izdali su veliki broj stručnih knjiga i udžbenika, a neka od tih izdanja bila su prva na svom području. Osim knjiga i udžbenika, profesori su napisali i niz poučnih publikacija za poljoprivrednike i stručnih članaka koje su objavljivali u raznim stručnim časopisima. Od do 1890. i sami su izdavali stručno-informativni časopis Viestnik za gospodarstvo i šumarstvo.
Marljivim radom profesora učilišta stvorili su se uvjeti za osnivanje Višega gospodarskog učilišta
u Križevcima 1902., koje je tako postalo prva visokoškolska poljoprivredna ustanova u Hrvatskoj. Hrvatski je sabor tada utvrdio da su zadaci učilišta:
• da odgaja i obrazuje poljoprivredne stručnjake više i niže stručne spreme
• da znanstvenim istraživanjima unapređuje poljoprivrednu znanost
• da praktičnim pokusima ispita nove racionalne metode gospodarenja
• da suvremenim metodama rada na školskom gospodarstvu pruži zoran primjer drugim poljoprivrednim gospodarstvima kako treba proizvoditi
Možemo lako zaključiti da su ovi zadaci i danas sastavni dio misije današnjeg Učilišta.
Tih godina osnovani su i Agrometeorološka postaja i Bakteriološki zavod (1901.) te Agrikulturno-kemijski zavod (1902.). Pokrenut je i prvi znanstveni časopis Gospodarska smotra (1909.) koji pod imenom Poljoprivredna znanstvena smotra izlazi i danas, a izdaje ga Agronomski fakultet u Zagrebu.
Značajan je doprinos Učilišta razvoju stočarstva u nas. Od samoga osnutka na Učilištu se radilo na uvođenju, uzgoju i širenju tada najkvalitetnijih pasmina stoke. Najprije su se uzgajale holandske krave, pa möllthalske i pincgavske. Kao najbolje pokazalo se simentalsko govedo, te
je 1908. u Sv. Ivanu Žabnu pored Križevaca osnovana Hrvatska marvogojska udruga za uzgoj simentalskog goveda.
U radu Gospodarskoga pokušališta, koje kasnije postaje Stanica za proizvodnju i selekciju bilja, osobito se istaknuo prof.dr. Gustav Bohutinsky.
Godine 1919. osnovan je Poljoprivredno-šumarski fakultet u Zagrebu, tamo je preseljena oprema i veliki dio knjižnične građe, otišli su i mnogi nastavnici, a u Križevcima je osnovana Srednja gospodarska (poljoprivredna) škola. Prijašnji znanstveni zavodi postaju različite stručne
ustanove i stanice. Godine 1948. cjelokupni inventar laboratorija Odsjeka za istraživanje tla i hranidbu bilja, zajedno s uzorcima, odnesen je u Centralni zavod za pedologiju u Zagrebu. Tada je u Zagreb prenesena i bogata knjižnica stvarana od početka rada Gospodarskog učilišta.
Unatoč svemu, laboratoriji Učilišta zadržali su kontinuitet agrokemijskih i pedoloških analiza od svog osnutka do danas.
Ponovni zamah znanstvenom i istraživačkom radu u Križevcima dalo je osnivanje Više poljoprivredne škole 1961., Poljoprivrednog školskog i istraživačkog centra 1966. te osnivanje Zavoda za poljoprivredna istraživanja 1968., kao znanstvene jedinice. Na temeljima
znanstvenog i stručnog rada nastavnika Više poljoprivredne škole osnovan je Poljoprivredni institut za usmjereno obrazovanje i znanstveni rad Križevci koji je postojao sve do osnivanja današnjeg Visokoga gospodarskog učilišta 1998.

VGU, SGŠ

Pratite nas na društvenim mrežama!