Hrvatska izvozi proizvode od drva na tržište Vijetnama

Budući da je Vijetnam važna zemlja u kontekstu trgovine drvom, potpisan je Sporazum o dobrovoljnom partnerstvu između Europske unije i Socijalističke Republike Vijetnama o izvršavanju zakonodavstva, upravljanju i trgovini u području šuma (SL L 147/3, 5. 6. 2019.) s ciljem da sva drvna sirovina i proizvodi od drva koji potječu iz Vijetnama budu proizvedeni na zakonit način. Sporazumom se predviđa kontrola uvoza na granicama EU-a u skladu s Uredbom (EZ) br. 2173/2005 o uspostavljanju FLEGT sustava za izdavanje dozvola i Uredbom (EZ) br. 1024/2008 o utvrđivanju detaljnih mjera za provedbu Uredbe (EZ) br. 2173/2005.
 
Vijetnam se obvezao i na uspostavu i provedbu Vijetnamskog sustava zakonitosti drvne sirovine (VNTLAS) putem kojega će se provjeravati zakonitost proizvoda od drva koji se izvoze na tržišta izvan EU, zakonitost proizvoda od drva koji se prodaju na domaćim tržištima i zakonitost uvezenih proizvoda od drva. U okviru VNTLAS, dana 30. listopada 2020. na snagu je stupio akt Decree 102/2020/ND-CP Vietnam Timber Legality Assurance System kojim se uređuje i područje uvoza proizvoda od drva na tržište Vijetnama, a člankom 7.  propisuje i dokumentaciju potrebnu za provođenje uvoznog carinskog postupka, pored carinske dokumentacije utvrđene carinskim zakonom.
 
Ministarstvo poljoprivrede

Fotp: pixabay.com

Pratite nas na društvenim mrežama!