Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

Sukladno članku 61. stavku 11. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, broj: 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15-Odluka Ustavnog suda RH, 61/17, 70/19 i 98/19) i uz prethodnu suglasnost Ministarstva pravosuđa i uprave, Klasa: 112-02/20-01/359, Urbroj: 514-U-03-01-02/1-20-5 od 19.11.2020. godine i Ministarstva financija, Klasa:400-06/20-01/177, Urbroj: 513-05-01-21-31 od 27.01.2021. godine, Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava koprivničko-križevačka raspisuje

                                                                                   OGLAS
                                                      za prijam u državnu službu na određeno vrijeme


POLICIJSKA POSTAJA KRIŽEVCI

upravni referent – 1 izvršitelj – zbog povećanog opsega poslova na vrijeme od 1 godine.

Stručni uvjeti:srednja stručna sprema – gimnazija ili srednja strukovna škola,najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,položeni državni ispit.
Osim navedenih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola.
Osoba se prima u državnu službu uz obvezan probni rad od 2 mjeseca.

Na oglas se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni ispit, uz obvezu polaganja državnog ispita u roku od 6 mjeseci od isteka probnog rada.
U prijavi na oglas  navode se osobni podaci podnositelja/ljice prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu, kandidati  su dužni priložiti:životopisdokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),preslika svjedodžbe,dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz koje je vidljivo razdoblje radnog iskustva u odgovarajućem stupnju obrazovanja)za cijeli period koji je kao uvjet naveden u oglasu dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (uvjerenje/potvrda, ugovor o radu ili rješenje poslodavca na temelju kojeg se može utvrditi rad na odgovarajućim poslovima i vremensko razdoblje u kojem je kandidat obavljalo navedene poslove)preslika isprave o položenom državnom ispitu, ako kandidat/kinja ima položen državni ispit.
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidat/kinja predočit će se izvornik.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na internetskoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr, neposredno ili poštom na adresu Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava koprivničko-križevačka, Trg Eugena Kumičića 18, 48000 Koprivnica, s naznakom „Za oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme“

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim na oglas, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode  i razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom/kinjom prijavljenim na oglas. Obavijest se u pravilu dostavlja elektroničkom poštom.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine, broj: 121/17 i 98/19), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj: 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01 i 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj: 157/13,152/14 i 39/18) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine, broj: 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na oglas dužan/a je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na oglas, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
Komisiju za provedbu oglasa (u daljnjem tekstu: Komisija) imenuje Ministar unutarnjih poslova.
Komisija utvrđuje listu kandidata/kinja prijavljenih na oglas, koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, a čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate/kinje s te liste poziva na testiranje i razgovor (intervju).

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata/kinja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima/kinjama (intervjua).
Na testiranje se upućuju svi kandidati/kinje koji ispunjavaju formalne uvjete.
Kandidat/kinja koji nije pristupio/la testiranju ili razgovoru više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja i razgovora (intervjua) objavit će se, najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje i razgovor (intervju) na web-stranici Policijske uprave koprivničko-križevačke, koprivnicko-krizevacka-policija.gov.hr
Smatra se da je kandidat/kinja koji nije pristupio testiranju ili razgovoru (intervju) povukao prijavu na oglas i više se ne smatra kandidatom/kinjom.

Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr i web stranici Policijske uprave koprivničko-križevačke, koprivnicko-krizevacka-policija.gov.hr koje je raspisalo oglas.

Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave.

Ako se na oglas ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, čelnik tijela će obustaviti postupak po ovom oglasu.

Prijavnicu za oglas možete pronaći OVDJE

Opis poslova i plaću
 možete pronaći OVDJE

POLICIJSKA UPRAVA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

Pratite nas na društvenim mrežama!