Obavijest i upute kandidatima o provedbi postupka testiranja i razgovora (intervjua)

Pozivamo na testiranje kandidate/kinje koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju propisane i u oglasu objavljene uvjete, koje će se održati u prostorijama:

Policijske uprave koprivničko-križevačke, Koprivnica, Trg Eugena Kumičića 18, dana 27. travnja 2021. godine  (utorak) s početkom u 08,00 sati.

Kandidati/kinje koji/e su podnijeli pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa bit će o testiranju obaviješteni telefonskim putem.
Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavljeni su na web stranici Policijske uprave koprivničko-križevačke http://koprivnicko-krizevacka.policija.gov.hristovremeno s objavom oglasa.

SADRŽAJ I NAČIN TESTIRANJA

Testiranje kandidata sastoji se od :
Provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata/kinja te rezultata dosadašnjeg rada utvrđuje se putem testiranja i razgovora (intervjua). Testiranje i razgovor s kandidatima/kinjama  provodi Komisija za provedbu oglasa (dalje Komisija).
Testiranje se sastoji od provjere znanja sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.

Prva faza testiranja:

U prvu fazu testiranja  upućuju se svi kandidati/kinje koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, a čije su prijave pravodobne i potpune. Prva faza testiranja sastoji se od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta. Provjera znanja se obavlja pisanim putem.

Druga faza testiranja:

Razgovor (intervju)

Na razgovor(intervju) pozvat će se kandidati/kinje koji su ostvarili ukupno najviše bodova u prvoj fazi testiranja i to deset kandidata/kinja. Komisija za provedbu oglasa u razgovoru s kandidatima/kinjama utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, interes, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.

PRAVILA TESTIRANJA
 Prilikom provedbe prethodne provjere obvezno je pridržavanje mjera i preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo radi prevencije širenja epidemije COVID-19, a koje se sastoje u sljedećem:Prethodna provjera provest će se na način da se u najvećoj mogućoj mjeri spriječi širenje epidemije COVID-19, te izbjegne neposredni kontakt osoba. Ni jedan kandidat/kinja ne smije imati povišenu tjelesnu temperaturu, simptome akutne respiratorne infekcije ili neke druge simptome koji ukazuju na rizik zaraženosti bolesti COVID-19,U službenim prostorijama u kojima se održava prethodna provjera potrebno je održavati tjelesnu distancu među osobama od 1,5 mObvezno je nošenje maski za lice u zatvorenom prostoru. Osim medicinskih maski mogu se koristiti platnene maske,Pri ulasku u zgradu policijske uprave kandidati su obvezni dezinficirati ruke.Policijska uprava pridržava pravo onemogućiti pristup prethodnoj provjeri kandidata/kinja za kojeg/ju se pojave osnove sumnje na rizik zaraženosti COVID-19 ili njegovo/njezino postupanje ne bude u skladu s ovom uputom.Po dolasku na provjeru znanja, sposobnosti i vještina od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave, radi utvrđivanja identiteta. Testiranju ne mogu pristupiti kandidati koji ne mogu dokazati identitet te osobe za koje se utvrdi da nisu podnijeli prijavu za oglas za radno mjesto za koje se obavlja testiranje.Po utvrđivanju identiteta kandidata/kinja istima će biti podijeljeni testovi za provjeru znanja koji su jednaki za sve prijavljene kandidate. Provjera znanja traje 45 minuta.Za vrijeme pisane provjere znanja nije dopušteno :Koristiti se bilo kakvom literaturom ili bilješkama,Koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,Napuštati prostoriju u kojoj se vrši provjera znanja,Razgovarati s ostalim kandidatima ili na drugi način remetiti mir i red. Ukoliko kandidat postupa na prethodno opisani način biti će udaljen sa testiranja, a njegov/njezin rezultat Komisija neće niti ocjenjivati te će se smatrati da je kandidat/kinja povukao/povukla prijavu na oglas.Provjera znanja, sposobnosti i vještina vrednuje se bodovima od 0 do 10. Bodovi se mogu utvrditi decimalnim brojem, najviše na dvije decimale. Smatra se da je kandidat zadovoljio na provedenoj provjeri znanja ako je dobio najmanje 5 bodova. Kandidat/kinja  koji ne zadovolji na provedenoj provjeri ne može sudjelovati u daljnjem postupku. Kandidati koji su zadovoljili na provjeri znanja pristupaju razgovoru (intervju) s Komisijom.Razgovori (intervjui) s kandidatima/kinjama održati će se dana 27. travnja 2021. godine (utorak) u prostorijama Policijske uprave koprivničko-križevačke, Koprivnica, Trg Eugena Kumičića 18, neposredno nakon testiranja.Komisija u razgovoru s kandidatima/kinjama utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi na poslovima radnog mjesta za koje se natjecao. Rezultati intervjua vrednuju se bodovima od 0 do 10 bodova. Smatra se da je kandidat zadovoljio na razgovoru (intervjuu) ako je dobio najmanje 5 bodova.Za vrijeme testiranja kandidati su dužni poštivati kućni red i postupati prema uputama službenih osoba. U slučaju kršenja kućnog reda ili nepridržavanja uputa službenih osoba kandidati će biti udaljeni s testiranja te će se smatrati da su povukli prijavu na oglas. Nakon provedenog intervjua komisija utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na provjeri znanja i intervjuu. Na rang listi se navode samo kandidati koji su zadovoljili na provjeri znanja i intervjuu.O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata/kinje na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr i web stranici Policijske uprave koprivničko-križevačke https://koprivnicko-krizevacka-policija.gov.hrDostava svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od objave na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave. 
 Komisija za provedbu oglasa

Pratite nas na društvenim mrežama!