1. lipnja, Međunarodni dan djeteta

U svijetu se 1. lipnja svake godine obilježava Međunarodni dan djeteta. Dan na koji nam je želja osvijestiti ulogu djece i njihovu vrijednost za budućnost društva.

Na ovaj dan neophodno je naglasiti važnost ostvarivanja dječjih prava, prava o kojima se počelo govoriti još 1925. u Ženevskoj deklaraciji o pravima djeteta, a koja su im zagarantirana Konvencijom o pravima djeteta 1989. godine. Tijekom godina, provedba Konvencije o pravima djeteta doprinijela je unaprjeđenju života djece cijeloga svijeta. Tako je na globalnoj razini došlo do smanjenja smrtnosti djece u dobi ispod pet godina za više od 50%, broj pothranjene djece se prepolovio te su se sanitarni uvjeti poboljšali u odnosu na vrijeme donošenje Konvencije. Ipak, i dalje velik broj djece nema mogućnosti potpunog uživanja u djetinjstvu i ostvarenja svih prava. Velik broj djece živi u uvjetima siromaštva, bez dostupne mogućnosti polaženja škole, posebno u slabije razvijenim zemljama. Uslijed postojanja socioekonomskih razlika, nastaju i razlike i u tjelesnom i mentalnom zdravlju djece.

U Hrvatskoj se provodi Nacionalni program promicanja zdravlja „Živjeti zdravo“ koji za cilj ima povećanje udjela zdravog stanovništva u populaciji. Ovaj cilj nastoji se ostvariti informiranjem i edukacijom građana, kao i osiguravanjem dostupnosti aktivnosti neophodnih za očuvanje zdravlja. Specifično, brojne aktivnosti Nacionalnog programa „Živjeti zdravo“ sufinancirane sredstvima Europskog socijalnog fonda usmjerene su prema očuvanju zdravlja djece kroz osiguranje provedbe zdravih stilova života u djece u školama te u slobodno vrijeme. U tu su svrhu izrađeni edukativni materijali prilagođeni dobi za vrtiće, osnovne i srednje škole, plakati za svakodnevno 10-minutno vježbanje u školama, osmišljeni su setovi opreme „Poligon za tjelesnu aktivnost školske djece“ za škole koje nemaju dvoranu za tjelesnu i zdravstvenu kulturu, te se školama pruža podrška u unaprjeđenju prehrane učenika i dostavljaju mjesečni preporučeni jelovnici usklađeni s Nacionalnim smjernicama za prehranu učenika u školama.

Međunarodni dan djeteta vrijeme je kad se podsjećamo da je omogućivanje ostvarivanja prava zagarantiranih Konvencijom o pravima djeteta svakom djetetu neophodno kako bismo osigurali napredak cijelog društva. Na svakome od nas je, da iz vlastite individualne kao i društvene uloge, zajedničkim radom i multisektorskom suradnjom osvijestimo na koji način izazovi današnjice i globalne promjene poput razvoja digitalnih tehnologija, okolišnih promjena, zaraznih bolesti, konflikata i migracija utječu na djecu te pokušamo njihove nepovoljne utjecaje smanjiti na najmanju moguću mjeru i usmjeriti se promicanju zdravog razvoja svakog djeteta kako bi osigurali njihovu dobrobit u bližoj i daljoj budućnosti.

IZVOR: HZJZ, Foto: pixabay.com

Pratite nas na društvenim mrežama!