Obilježavanje Dana rijeke Save 1. lipnja

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja i Savska komisija i ove godine 1. lipnja obilježavaju međunarodni Dan rijeke Save.
 
Rijeka Sava je rijeka s najduljim vodotokom u Hrvatskoj. Duga je 946 kilometara od kojih Hrvatskom prolazi 510 kilometara. Sava protječe kroz četiri države. Od izvora prema ušću to su: Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina i Srbija, a Sava spaja tri glavna grada: Ljubljanu, Zagreb i Beograd. Osim navedenih zemalja, sliv rijeke Save obuhvaća i Crnu Goru, a jednim dijelom i Albaniju.
Zagreb, Slavonski Brod i Sisak samo su neki od gradova smještenih na hrvatskom dijelu njezina toka. Sliv rijeke Save karakterizira iznimna biološka raznolikost. Sava ima kišno-snježni režim, a u njezinom slivu nalaze se posebno vrijedna močvarna staništa Lonjsko polje te ribnjak i ornitološki rezervat Crna Mlaka.
 
Rijeka Sava ima značajan utjecaj na gospodarski i društveni život osam milijuna stanovnika koji joj gravitiraju.
 
Dan rijeke Save obilježava se u Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Srbiji u cilju promicanja iznimne ekološke vrijednosti i gospodarskih potencijala rijeke Save, održivog korištenja i razvoja gospodarskih aktivnosti te važnosti regionalne suradnje koja doprinosi boljem stanju voda i vodnog ekosustava, a time i višoj kvaliteti života stanovništva u slivu rijeke Save.
 
Hrvatska je, uz navedene države, stranka Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save, potpisanog u Kranjskoj Gori 3. prosinca 2002. Radi provedbe Okvirnog sporazuma osnovana je Međunarodna komisija za sliv rijeke Save (Savska komisija) sa sjedištem u Zagrebu.
 
Povodom Dana rijeke Save, Savska komisija, u suradnji s hidrometeorološkim službama država stranaka Okvirnog sporazuma, organizira simbolično postavljanje oznaka visokih voda na odabranim lokacijama u sve četiri zemlje, uz prigodni program.
 
U Hrvatskoj je danas organizirano postavljanje oznake u Slavonskom Brodu na šetnici uz Savu, na lokaciji hidrološke postaje Slavonski Brod – Sava.
 
U sklopu obilježavanja Dana Save održava se i Parlament mladih rijeke Save kao oblik rada mladih i s mladima u području upravljanja vodama u prekograničnom kontekstu. Ove godine Parlament mladih održat će se pod nazivom „Zaštitimo našu kulturnu baštinu“. Tema se odnosi na zaštitu kulturne baštine od sve češćih i intenzivnijih poplava koje se događaju kao posljedica klimatskih promjena. Stoga je potrebno povećati otpornost i smanjiti ranjivost objekata kulturne baštine kojima prijeti poplava te promicati njihovu bolju zaštitu.
 
Zadatak natječaja koji je uoči Dana rijeke Save organizirala Savska komisija je korištenjem multimedijskih alata predstaviti objekt kulturne baštine koji je potencijalno u opasnosti od poplava rijeke Save ili njenih pritoka. 

Pratite nas na društvenim mrežama!