Europski sud za ljudska prava: Hrvatska povrijedila pravo na pošteno suđenje

Europski sud za ljudska prava presudio je da je Hrvatska povrijedila pravo na pošteno suđenje zbog prekomjernih troškova parničnog postupka koje su domaći sudovi naložili naknaditi u parničnom postupku.

Sud je utvrdio da su ukupni troškovi koje je podnositelj snosio po završetku postupka okončanog u njegovu korist dosegli oko 36.000 kuna, dok mu je dosuđeno samo oko 18.000 kuna, odnosno polovica tog iznosa.

Stoga je presudio da je došlo do ograničenja prava podnositelja zahtjeva na pristup sudu. Iako se složio s navodima tužene države da je tuženik u predmetnom postupku bio privatna osoba, a ne država, sud je naveo da se jamstva pristupa sudu primjenjuju s jednakom snagom na privatne sporove kao i na one koji uključuju državu.

Sud je utvrdio da je postupak u ovom predmetu rezultirao apsurdnim ishodom jer su domaći sudovi podnositelju, koji je dokazao da je pretrpio fizički napad naložili platiti troškove postupka tuženiku u dvostrukom iznosu od onog koji mu je dosuđen za naknadu štete kao rezultat napada.

Stoga je sud smatrao da je način na koji je Vrhovni sud primijenio domaće pravo u podnositeljevom predmetu izvan prihvatljive granice slobode procjene koja je domaćim sudovima dana temeljem Konvencije o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda. Zaključio je da je ograničenje prava na pristup sudu podnositelju narušilo samu bit tog prava.

Sud je nadalje utvrdio da je u ovom slučaju došlo do miješanja u pravo podnositelja na mirno uživanje njegova vlasništva.

Uzimajući u obzir svoju sudsku praksu i gore navedene razloge zbog kojih je utvrdio povredu prava na pošteno suđenje, sud je naveo da je to miješanje bilo predviđeno zakonom i da je bilo u općem interesu, međutim da nije uspostavljena potrebna pravična ravnoteža između uključenog općeg interesa i prava podnositelja zahtjeva na mirno uživanje svog vlasništva, izvijestio je ured hrvatske predstavnice pred sudom u Strasbourgu.

Europski sud za ljudska prava podnositelju je dodijelio 1740 eura na ime materijalne štete i 2.550 eura na ime troškova. Ova presuda nije konačna, a to će postati ako ni jedna od strana u postupku u roku od tri mjeseca od dana objave presude ne podnese zahtjev za njenim preispitivanje pred velikim vijećem.

im/radiokrizevci.hr

Foto: pixabay

Izvor: n1

Pratite nas na društvenim mrežama!