10.prosinca obilježava se Dan ljudskih prava

Dan ljudskih prava obilježava se 10. prosinca svake godine, na dan kada je 1948. godine Opća skupština Ujedinjenih naroda usvojila Opću deklaraciju o ljudskim
pravima. Deklaracijom se pozivaju svi narodi na priznanje urođenog dostojanstva te jednakih i neotuđivih prava svih članova ljudske obitelji kao temelja slobode, pravde i mira u svijetu.
Mnoge vladine i nevladine organizacije koje djeluju na području zaštite ljudskih prava na ovaj dan izvještavaju o stanju ljudskih prava, organiziraju izložbe i konferencije te dodjeljuju nagrade zaslužnima za obranu ljudskih prava i sloboda.

Opću deklaraciju o ljudskim pravima je 1948. godine na Općoj skupštini UN-a podržalo četrdeset i osam država, a osam država bilo je suzdržano. Deklaracija je, kao što piše u
preambuli, proglašena “zajedničkim mjerilom postignuća svih naroda i nacija” kojoj svi pojedinci i društva trebaju težiti “kako bi se postupnim domaćim i međunarodnim mjerama osiguralo njihovo opće i djelotvorno priznanje i primjena”. Iako su je i kritičari i zagovaratelji ocijenili više
deklarativnom negoli obvezujućom, Deklaracija je potaknula formuliranje više od 60 mehanizama za zaštitu ljudskih prava koji zajedno predstavljaju danas važeći međunarodni standard zaštite ljudskih prava.
Službeno je Dan ljudskih prava ustanovljen 1950. kada je Opća skupštine UN-a usvojila rezoluciju 423(V) u kojoj se pozivaju sve države članice kao i druge zainteresirane organizacije da prihvate 10. prosinca kao Dan ljudskih prava. Visoki povjerenik UN-a za ljudska prava glavni
je dužnosnik za ljudska prava Ujedinjenih naroda i kao takav zadužen za koordinaciju aktivnosti obilježavanja Dana ljudskih prava. Obično se svake godine izabire posebna tema kojoj se posvećuje pozornost: ,

Mnoge vladine i nevladine organizacije koje djeluju na području zaštite ljudskih prava organiziraju posebna događanja kojima obilježavaju ovaj dan. Organizacije za ljudska prava poput Amnesty International koriste ovaj dan svake godine kako bi kritički sagledale situaciju s ljudskim pravima diljem svijeta i upozorile na trenutna žarišta.

Obilježavanje u Hrvatskoj

Obilježavanja u suvremenoj povijesti Hrvatske vezana su uz ratne godine i prvenstveno mirovni pokret, anarhizam, prava žena, LGBT osoba, oboljelih od AIDSa/HIVa, te uz pro-EU i zeleni aktivizam.
Od 2017. godine Hrvatska je punopravna članica Vijeća za ljudska prava Ujedinjenih naroda sa sjedištem u Ženevi. Tom promjenom Hrvatska počinje uvoditi i temeljna znanja o ljudskim pravima u edukacijske programe i resurse Ministarstva znanosti. Neformalnom edukacijom o
ljudskim pravima su se bavile organizacije u civilnom sektoru već deset godina ranije i okupljene oko GOOD inicijative producirajući popularne materijale poput fanzina i videa.
Godine 2020. Sindikat novinara Hrvatske i Hrvatsko novinarsko društvo organizirali su povodom Dana ljudskih prava prosvjednu akciju #imašpravona kojom su upozorili na degradaciju novinarstva.

WIKIPEDIA

Pratite nas na društvenim mrežama!