Objavljen poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata u 2019. godini prema programu ulaganja u zajednicu

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata u 2019. godini prema Programu ulaganja u zajednicu.
Cilj Programa je podrška jačanja socijalne kohezije i održivog razvoja kroz ulaganja u obnovu, izgradnju i rekonstrukciju građevina javne namjene, koje su na raspolaganju široj lokalnoj zajednici, a služe za zadovoljenje društvenih, kulturnih i vjerskih potreba te
potiču uključenost u zajednici i doprinose očuvanju kulturne baštine.
Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su: neprofitne organizacije iz područja zdravstva, obrazovanja, kulture i socijalne skrbi te vjerske zajednice, vlasnici građevina javne namjene u kojima se provode aktivnosti za zadovoljenje društvenih, kulturnih i vjerskih potreba u zajednici.
Aktivnosti prihvatljive u okviru Poziva su radovi na obnovi, sanaciji, izgradnji, rekonstrukciji, adaptaciji, dogradnji i modernizaciji javnih građevina za koje je pripremljena prostorno-planska i projektno-tehnička dokumentacija, izdane potrebne dozvole i suglasnosti.
Prema ovom Pozivu nisu prihvatljive aktivnosti na građevinama iz područja komunalne i gospodarske infrastrukture, društveni i vatrogasni domovi, sportske građevine, mrtvačnice i groblja te aktivnosti na građevinama za koje je odobreno financiranje iz ESI fondova (OPKK i Ruralni razvoj). Prihvatljive su aktivnosti na projektima koje se provode u 2019. godini te se sredstva Ministarstva odobrena za sufinanciranje projekata prema Programu mogu koristiti samo u 2019. godini.
Troškovi prihvatljivi u okviru Poziva su troškovi izvođenja radova, trošak usluga nadzora gradnje, opremanje građevina fiksnom opremom i trošak PDV-a. Vrijednost sufinanciranja Ministarstva, po Korisniku, može iznositi najviše 500.000,00 kuna s PDV-om. Neće se sufinancirati projekti čije je vrijednost manja od 50.000,00 kuna s PDV-om.
Jedan podnositelj zahtjeva može podnijeti samo jedan zahtjev za sufinanciranje. Rok za podnošenje zahtjeva je 11. studenoga 2019. godine.

Pratite nas na društvenim mrežama!